Kontaktujte nás

Zdravotná starostlivosť
novej generácie

Hematologicko-transfuziologické oddelenie

Hematologicko-transfuziologické oddelenie je nelôžkové oddelenie, ktoré je súčasťou spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Všeobecnej Nemocnice v Žiari nad Hronom. Svoju činnosť vykonáva v rámci liečebno – preventívnej činnosti a  poskytuje odborné služby pre lôžkové oddelenia a ambulancie Všeobecnej Nemocnice v Žiari nad Hronom, súkromné praktické a špecializované ambulancie okresu Žiar nad Hronom, Psychiatrickú Nemocnicu prof.Matulaya v Kremnici, špeciálne vyšetrenia pre Regionálnu Nemocnicu Banská Štiavnica a Všeobecnú Nemocnicu Rimavská Sobota.


Hematológia a transfuziológia je nadstavbovým medicínskym odborom vnútorného lekárstva alebo pediatrie. Úzko spolupracuje s inými medicínskymi odbormi. Pozostáva z dvoch vzájomne sa doplňujúcich disciplín hematológie a transfuziológie.

Hematológia je klinicko - laboratórny odbor, ktorý sa zaoberá chorobami krvi a krvotvorných orgánov vrátane lymfatického systému.
Transfuziológia je klinicko - laboratórny odbor zaoberajúci sa problematikou darcovstva a racionálnym využitím transfúznych liekov.

Liečebné možnosti/Výkony

Hematologická časť:

 • vykonáva klinické a laboratórne vyšetrenia a na ich základe zabezpečuje diagnostiku, liečbu, despistáž a dispenzarizáciu chorých s primárnymi a sekundárnymi ochoreniami krvi a krvotvorných orgánov vrátane lymfatického systému
 • vykonáva laboratórne a konziliárne vyšetrenia pri sekundárnych ochoreniach krvi a krvotvorby v úzkej spolupráci s ďalšími odbormi
 • spolupracuje so všetkými klinickými a laboratórnymi odbormi
 • vykonáva intenzívne liečebné postupy pri poruchách hemostázy

 Transfuziologická časť:

 • podieľa sa na spoluúčasti pri výchove a nábore darcov krvi
 • zameriava sa na vyšetrovanie darcov krvi a krvných zložiek
 • odber krvi pre účely autológnej transfúzie AT
 • liečebné venepunkcie
 • spracovanie krvi na krvné prípravky
 • zabezpečuje vyšetrenia odobratej krvi zamerané na prevenciu prenosu infekcií
 • uskutočňuje imunohematologické vyšetrenia súvisiace s hemoterapiou, prevenciou a kontrolou aloimunizácie, diagnostikou krvných chorôb
 • vytvára registre darcov krvi, darcov krvných zložiek, darcov s vyšetreným fenotypom erytrocytov
 • konziliárna činnosť, posudzovanie zásad účelnej hemoterapie a spoluúčasť pri kontrole ich dodržiavania
 • v transfuziologickej časti je umiestnený aj krvný sklad, kde sa nachádza zásoba krvi pre potreby nemocnice

Oddelenie ďalej:

 • vykonáva odbery krvi od BDK,
 • robí nábor BDK v spolupráci s ČK,
 • vykonáva laboratórne vyšetrenia hematologické, imunohematologické a hemokoagulačné podľa požiadaviek oddelení,
 • v hematologickej časti sa vyšetrujú a liečia pacienti s hematologickým ochorením.

Kontakt / Adresa / poloha v nemocnici

Svet zdravia, a.s.
Všeobecná nemocnica Žiar nad Hronom
Ul. Sládkovičova 11
965 37 Žiar nad Hronom

Oddelenie sa nachádza v ľavej prízemnej časti nemocnice so samostatným vchodom z boku.

Telefonický kontakt

vedúca laborantka045/6709 400
imunohematológia – krv. skupiny, krížové skúšky
045/6709 422